Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

Svojím podpisom súhlasím so spracovaním a evidenciou osobných údajov uvedených v tejto prihláške pre vnútorné potreby občianskeho združenia v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A súhlasom so spracovávaním mojich osobných údajov zverejnením mena, fotiek s mojou osobou spoločnosťou Cassovia shooting sport club v rozsahu uvedenom v tejto Prihláške a členstva na stránke www.Cassoviashooting.eu. (ďalej len klub). Osobné údaje je klub oprávnený spracovávať a evidovať i po ukončení môjho členstva v klube po dobu 10 rokov.  

Zároveň potvrdzujem nasledovné: 

  1. Žiadam o členstvo v klube v zmysle platných stanov klubu a o vydanie členského preukazu za účelom identifikácie a pri uplatňovaní výhod klubu aj záväzkov voči klubu. Vyhlasujem, že so stanovami súhlasím a zaväzujem sa ich dodržiavať. Ďalej záväzne prehlasujem, že poznám svoj zdravotný stav a som si vedomý prípadných zdravotných rizík súvisiacich s reprezentovaním klubu, beriem plnú zodpovednosť za svoj zdravotný stav.
  2. Svojim podpisom zároveň súhlasím, aby spoločnosť Cassovia shooting sport club poskytla moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto prihláške tretím osobám, s ktorými spolupracuje alebo bude spolupracovať pri napĺňaní poslania klubu a beriem na vedomie, že klub môže poveriť spracúvaním osobných údajov za účelom pretekov a personalizácie členského preukazu tretiu osobu. 
  3. Tento súhlas podľa bodu 1 a 2 dávam na základe dobrovoľnosti. Vyhlasujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami podľa §10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z.